Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Δ.Σ ΟΣΕ

Λάβαμε από τον συνάδελφο εκπρόσωπο στο Δ.Σ του ΟΣΕ Θανάση Λεβέντη την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ της 28ης Μαΐου


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1034

             1.-Τροποποίηση του άρθρου 93 του Κεφαλαίου ΙΔ΄ «Ένταξη σε Κλάδους» του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΟΣΕ, λόγω εφαρμογής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Προσωπικού ΟΣΕ.
                        (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)                  

2.- «Καθορισμός αμοιβής παροχών εκπαίδευσης  από τον Ο.Σ.Ε. προς τρίτους»            
                        (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)                  
   
    3.-Έγκριση για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ,  ΓΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  #371.270# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και  #456.662,10# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ.          
          (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)      

    4.-Έγκριση Επενδυτικού Σχεδίου έργων Ανάταξης – Συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου, μελετών ανάπτυξης και προμηθειών υλικών επιδομής για τα έτη 2016-2018.
           (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΣΑ)      

5. -Ανακοινώσεις.

     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου