Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Δ.Σ ΟΣΕ στις 18-5-2015

Λάβαμε από τον συνάδελφο Θανάση Λεβέντη εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Δ.Σ ΟΣΕ την ημερήσια διάταξη της 18ης Μαΐου


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1033

1.- Εισήγηση για την απόρριψη:
α) της από 06-06-14 Αίτησης Θεραπείας των συμπραττόντων γραφείων ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ – ΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ΡΑΚΑΝ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ κατά της απόφασης υπ’αριθ. πρωτ. 5183/07-04-14 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ ΑΕ 
β) της από 03-07-14 Αίτησης Θεραπείας των συμπραττόντων γραφείων ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ – ΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ΡΑΚΑΝ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ κατά της σιωπηρής απόρριψης της από 30-04-14 Ένστασης κατά της απόφασης. 5183/07-04-14 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ ΑΕ 
          (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΣΑ)                  

2.-Έγκριση για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού:  «Προληπτική-Διορθωτική συντήρηση με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών των εγκαταστάσεων Σηματοδότησης-Τηλεδιοίκησης των σιδηροδρομικών Σταθμών του τμήματος γραμμής ΣΚΑ-Αεροδρόμιο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών»,  συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης   #470.000,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και  #578.100,00# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ.
          (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                  

    3.-Έγκριση  διενέργειας  ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Εκποίηση Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού  Μη Τροχαίου υλικού της Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία  Γραμμής Μακεδονίας – Θράκης/Τμήμα Δράμας (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΔΡ.),  Προϋπολογιζόμενης  ποσότητας  4.854.430  κιλών περίπου (Σιδηροτροχιές ,μεταλλικοί στρωτήρες  αλλαγές κ.α), Προϋπολογιζόμενης ΑΞΙΑΣ  #1.019.430# € περίπου χωρίς Φ.Π.Α και #1.253.899# € περίπου  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23% και ελάχιστης τιμής μονάδος   0,21 €/kgr, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ.
           (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                  
4.-Έγκριση του αποτελέσματος και της κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14039/22.01.2015 που αφορά την ανάθεση του έργου «υλοποίηση και λειτουργία του Δικτύου Δεδομένων του ΟΣΕ», συνολικής αξίας #399.909,42# € χωρίς ΦΠΑ και #491.888,59# € με ΦΠΑ 23%.
            (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                  


5.-Έγκριση του αποτελέσματος της πρώτης φάσης (παραλαβής - αποσφράγιση προσφορών και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) του ανοιχτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14051//10-03-2015 (συμφερότερη προσφορά), που αφορά την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Ανάπτυξη Συστήματος για την καταχώριση και διαχείριση διαλειτουργικών στοιχείων υποδομής του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ- Αποστολή στοιχείων ERA».
            (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                  

6.-Έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 13052/2/24-02-2015 που αφορά την προμήθεια «υλικών ΑΣΙΔ (ασφάλεια ισόπεδων διαβάσεων) για την συντήρηση των εγκαταστάσεων όλου του δικτύου», συνολικής αξίας #34.894,00#€ χωρίς Φ.Π.Α και #42.919,62#€ με ΦΠΑ 23 %.
            (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                  


7.-Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου