Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Επιστολή του Σ.Σ.Λαρισαικος για τη γέφυρα στο Α.Ι.Ρ.

Ο συν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ (εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΕΣΣΤΥ), μας ενημέρωσε ότι την ΤΡΙΤΗ 25-7-2017, ώρα 12.00’ θα συνεδριάσει το ΔΣ της ΕΕΣΣΤΥ με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εσωτερική αναμόρφωση ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2017. 2. Ενημέρωση για θέματα της εταιρείας.- (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Ο.Σ.)


ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Π.Ο.Σ. (συνάντηση για το Οργανόγραμμα)

Έκπτωση σε θερινά σινεμά μέσω του ΠΜΚ-Σ

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Επιστολή της Π.Ε.Π.Ε. στο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μανδραβέλη

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Π.Ο.Σ. (σχετ. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ)

Ο συν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ (εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ/ΕΕΣΣΤΥ), μας ενημέρωσε ότι στις 18/7/2017, ώρα: 15.00’, θα συνεδριάσει το Δ.Σ. με θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1. Σύναψη Ειδικής Σύμβασης Εργασίας για πρακτική άσκηση σπουδαστή 
    Πολυτεχνείου Κρήτης.
2. Διενέργεια Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 
    την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, 
    για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών Τακτικής Συντήρησης των Δ/Κ των Δ/Η MLW».
3. Εργοδοτικές – οικειοθελείς παροχές.
4. Ενημέρωση για θέματα της εταιρείας.-
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Ο.Σ.)