Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΟΣΕ

Όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ του ΟΣΕ Θανάσης Λεβέντης στις 16 Ιουνίου 2015 ημέρα  Τρίτη και ώρα 15:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1035

           
           1.- Υποβολή για έγκριση, με βάση τα ΔΠΧΑ των κάτωθι:
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης  2014 της Εταιρείας ΟΣΕ ΑΕ.
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης  2014 του Ομίλου ΟΣΕ.
                         (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)                  

  2.-«Καθορισμός αμοιβής παροχών εκπαίδευσης  από τον Ο.Σ.Ε. προς τρίτους»            
                        (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)    ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ 28-5-2015          
 
  3.-Καταβολή αποζημίωσης από τον ΟΣΕ με βάσει τις διατάξεις του Ν. 993/79.
                        (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)                  

  4.- Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, συνεπεία εκτάκτων αναγκών.
                        (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)                  

  5.-Έγκριση της με αριθμό 2230 Διακήρυξης η οποία αφορά την «Προμήθεια διακοσίων χιλιάδων μετρικών τόνων (200.000 Μ.Τ.) σκύρων γραμμής, για τις ανάγκες συντήρησης γραμμών, συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων ΕΥΡΩ (4.356.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 23%. 
                        (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΣΥ)                  

            6.-Έγκριση για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού:  «Προληπτική-Διορθωτική συντήρηση με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών των εγκαταστάσεων Σηματοδότησης-Τηλεδιοίκησης των σιδηροδρομικών Σταθμών του τμήματος γραμμής ΣΚΑ-Αεροδρόμιο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών»,  συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης   #445.000,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και  #547.350,00# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ.                   
                       (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)    ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ 18-5-2015          

 

                                                                  

     7.-Έγκριση για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ» ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #7.216.062,96# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και  #8.875.757,44# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη  συμφερότερη προσφορά.
                       (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)    
8.-Έγκριση για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ,  ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #5.067.144# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και  #6.232.587# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά.
                   (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)      
     9.-Παράταση του χρόνου διάρκειας της σύμβασης με αριθμό 7155/2014 που αφορά την  «Εκποίηση παλαιού αχρήστου σιδηροδρομικού μη τροχαίου  υλικού της ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΕΔ».
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)      
10.-Παράταση του χρόνου διάρκειας της σύμβασης με αριθμό 7143/2014 που αφορά   την  «Εκποίηση παλαιού αχρήστου σιδηροδρομικού μη τροχαίου υλικού της ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΘ».
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)      

 11.-Ανακοινώσεις.

 Τροποποίηση Δήλωσης Δικτύου 2016.     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου