Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Ο συν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ (εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ/ΕΕΣΣΤΥ), μας ενημέρωσε ότι στις 18/7/2017, ώρα: 15.00’, θα συνεδριάσει το Δ.Σ. με θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1. Σύναψη Ειδικής Σύμβασης Εργασίας για πρακτική άσκηση σπουδαστή 
    Πολυτεχνείου Κρήτης.
2. Διενέργεια Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 
    την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, 
    για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών Τακτικής Συντήρησης των Δ/Κ των Δ/Η MLW».
3. Εργοδοτικές – οικειοθελείς παροχές.
4. Ενημέρωση για θέματα της εταιρείας.-
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Ο.Σ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου