Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Ο συνάδελφος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΕΣΣΤΥ, μας ενημέρωσε για τη σημερινή ημερήσια διάταξη του ΔΣ της ΕΕΣΣΤΥ που θα πραγματοποιηθεί στις 4μμ στα γραφεία της εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, για τις «Εργασίες ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (25) ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤE ΔΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MTU τύπου 12V 396 TC13, με δυνατότητα επέκτασης με την ίδια τιμή για ΕΠΙΠΛΕΟΝ (4) ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, κατά το δυνατόν στην από τον κατασκευαστή προβλεπόμενη κατάσταση από πλευράς λειτουργίας και απόδοσης, λαμβανομένης υπόψη και της παλαιότητας των δηζελοκινητήρων με ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ «W6 plus», συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπόμενων και αναγκαίων ανταλλακτικών». 2. Χορηγία στον Ψυχαγωγικό Όμιλο Σιδηροδρομικών. 3. Ενημέρωση για διαδικαστικά θέματα της εταιρείας. --- (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Ο.Σ.)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου