Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

Δ.Σ ΕΕΣΣΤΥ

Ο συνάδελφος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ (εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΕΣΣΤΥ) μας ενημέρωσε ότι την Τετάρτη 2/3/2016 στις 15.00’
με θέματα ημερήσιας διάταξης:  

1.       Ενημέρωση των μελών Δ.Σ για θέματα της εταιρείας.
2.       Υποβολή Υπομνήματος της εταιρείας LUCCHINI R.SS.p.A επί της απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής της από την Επιτροπή Ενστάσεων και έγκριση Εισήγησης και Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων που αφορά στο διαγωνισμό ΑΔ 22/2015 «Υποβολή Πρακτικού Ενστάσεως της από 09.02.16 προσφυγής της εταιρείας LUCCHINI R.SS.p.A κατά της με αριθμό 111/21.1.16 απόφασης του Προέδρου & Δ/νοντα Σύμβουλο -αριθμ. Πρωτ. ΕΕΣΣΤΥ 1591/09.02.16»
3.       Έγκριση εισήγησης Διεύθυνσης Έργων που αφορά στο έργο «Επιδιόρθωση στάθμης βιομηχανικού δαπέδου και δημιουργία υποδομής για την τοποθέτηση γρύλλων στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης και του ζυγιστηρίου στο εργοστάσιο Βόλου, προϋπολογισμού μελέτης 200.800,00€ (με ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ)»
4.       Χορήγηση βοηθημάτων  σε υπαλλήλους της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ.  -----------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου